Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019
Chào mừng bạn đến với Website trường THPT Chu Văn An - Quảng Trị
Hình ảnh hoạt động
Tổng truy cập
Tin Nhà trường

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /QĐTHPTCVA                                    

                                                                      Triệu Phong, ngày 05  tháng 7  năm 2014

 

                         HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

 

-         Căn cứ nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của hiệu trưởng quy định tại Điều lệ trường THPT ban hành năm 2011;

-         Căn cứ biên chế đội ngũ được giao năm 2014;

-         Căn cứ phẩm chất năng lực cán bộ giáo viên,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phân công 28 giáo viên trong biên chế trường THPT Chu Văn An làm công tác chủ nhiệm lớp năm học 20145-2015 gồ các ông, bà (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2: Giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm, quyền hạn và được hưỡng chế độ theo các văn bản nhà nước quy định hiện hành.

Điều 3. Các giáo viên có tên tại điều 1 và các tập thể cán nhân có liên quan trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                                Hiệu trưởng

- Như điều 1 (thực hiện).

- BGH, các TTCM

- Lưu VT

 

                                                                                               Lê Văn Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2014-2015

Kèm theo QĐ số:        /QĐTHPTCVA, ngày    tháng   năm 2014

Stt

Họ và tên

Tổ CM

Chủ nhiệm lớp

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Chung

Toán

12A1

 

2

Trần  Lập

Toán

12A2

 

3

Nguyễn Thị Hoanh

12B1

 

4

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Anh

12B2

 

5

Nguyễn Uyên Ly

Văn

12B3

Nhóm trưởng

6

Hoàng Thị Mỹ Ngọc

Văn

12B4

 

7

Lê Văn Triển

Toán

12B5

 

8

Trần Thị Mỹ Thiện

Văn

12B6

 

9

Trần Hưng Đạo

12B8

 

 

 

 

 

 

10

Nguyễn Xuân Sơn

11A1

 

11

Mai Ngọc Anh

Toán

11A2

 

12

Bùi Duy Thắng

Sinh

11B1

 

13

Nguyễn Thị Phượng

Văn

11B2

 

14

Lê Thị Thùy Dương

Hóa

11B3

 

15

Trương Thị Hồng Hải

Địa

11B4

 

16

Nguyễn Thị Lan Phương

Anh

11B5

 

17

Trương Thị Lý

11B6

 

18

Lê Thị Hoài Thu

Văn

11B7

Nhóm trưởng

 

 

 

 

 

19

Hoàng Công Khôi

Toán

10A1

Nhóm trưởng

20

Trần Thị Thanh Tuyền

Sinh

10A2

 

21

Đào Thị Hồng Hạnh

Văn

10B1

 

22

Hồ Thị Thanh Thúy

Toán

10B2

 

23

Phạm Thị Thanh Phương

Toán

10B3

 

24

Võ Thị Thanh Hiền

Văn

10B4

 

25

Phạm Lữ Ly Lan

Tin học

10B5

 

26

Đinh Thị Thu Hằng

Anh

10B6